۱۳۸۷ خرداد ۱۲, یکشنبه

رگ های گردن و ...
وقتی اعتبار نامه ها تصویب نشد . . . اینجاست که دلیل بعضی بریز و بپاش ها برای راه یافتن به بهارستان معلوم می شود . . .

هیچ نظری موجود نیست: